Adatvédelmi és Felhasználási feltételek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon adatkezelő : Idesüss Kft, székhely/lakcím 1146, Budapest, Istvánmezei u. 6. adatkezelés megnevezése : www.babakassza.hu, www. idesuss.com, www.szeretemagyerekem.hu - .marketing, hírlevél küldése, nyereményjátékok, marketing célú adatkezelés. " megnevezésű adatkezelést adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-93473/2016. nyilvántartásba veszi.

A jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek határozzák meg a Portál felhasználásának a feltételeit. A Portálon való regisztrációval, illetve a Portál által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételeket. Az Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Portál használatára, illetve a Portál által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Szolgáltató jogosult a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amely időpontban a módosított Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Portálon.

1. Fogalom meghatározások

1.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.2. Adatvédelmi törvény: a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény.

1.3. Elkertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2011. évi CVIII. Törvény.

1.4. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.

1.5. Hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Ennek egyik formája az internetes felületen történő hozzájárulás.

1.6. Portál: a www.szeretemagyerekem.hu oldal.

1.7. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra vonatkozó következtetés.

1.8. Szolgáltatás: felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben a család, gyermek, szabadidős programok témakörökben, amelyek iránt a felhasználók (elsősorban a szülők) fokozott érdeklődést mutatnak.

1.9. Szolgáltató: Idesüss.hu Kft. (székhelye: 11146 Budapest, Istvánmezei u. 6., cégjegyzékszáma: 01-09-955206)

1.10. Szolgáltatói tartalmak: a Portálon rendszeresen közzétételre kerülő termékeket és szolgáltatásokat bemutató, értékelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak.

2. Regisztrálás, a Portál működése

2.1. A Szolgáltatás egyes elemeinek igénybe vételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A regisztráció két módon jöhet létre:

A Portálon keresztül. A regisztráció a Portálon található „Regisztráció” gombra kattintva, a szükséges adatok megadásával történik, melyről a Felhasználó az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A Felhasználó a megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Portál valamennyi szolgáltatását igénybe venni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.

Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook regisztrációval, a regisztráció a Facebook Login szolgáltatás igénybevételével is lehetséges. Ebben az esetben az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatokat a Portál a Felhasználó meglévő Facebook profiljából emeli át. A regisztráció szükséges feltétele ebben az esetben is annak megerősítése, hogy Felhasználó a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.2. Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a Szolgáltató részére adatokat szolgáltat, melynek ellentételezéseként jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybe vételére, a regisztrációval a Szolgáltató és a Felhasználó között ügyfélkapcsolat jön létre.

2.3. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltöltött információk, bejegyzések, szöveges és képi tartalmak valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

2.4. A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

2.5. A regisztráció törlése:

A Portálon létrehozott regisztráció a Felhasználó adatlapján bármikor törölhető. Felhasználó kérésére a regisztráció legkésőbb 14 napon belül törlődik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt a felhasználói profil törlésre kerül. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználók regisztrációját, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek.

3. A Szolgáltatás

3.1 A szolgáltatás jelenti a Portálon elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató, a regisztrált felhasználók és a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek által megosztott tartalmak hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; valamint képeslapküldés és nyilvános fórumok és blogok (továbbiakban: Fórum, Blog) szolgáltatás igénybevételéhez felület biztosítása; valamint további, ezekhez kapcsolódó tevékenységek.

A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az Elkertv. rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított profil tartalma, a Portálon található szakértők rovat tartalma). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

3.2 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Portál bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Portál (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

3.3 A Felhasználó adatainak (név, e-mailcím) megadásával, regisztrációtól függetlenül feliratkozhat különböző témakörökben hírlevél fogadására. A hírlevél minden esetben reklámot is tartalmazhat. A hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a hírlevélben elhelyezetett reklámajánlatokat küldjön számára.

3.4 Nyereményjátékok

A Portál keretén belül elérhető nyereményjátékokra érvényes játékszabályzatok a játékoldalakon találhatók meg.

4. Szolgáltatói tartalom

A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző (sok esetben regisztrált felhasználó) szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék/szolgáltatás, program jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos adatokat, információkat tartalmaznak közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Portál, illetve a Szolgáltatói tartalmak megjelenési helyének jellege, tematikája szerint. A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni.

 

5. A Portál használatára vonatkozó speciális rendelkezések

5.1. A Portál vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a Portált! A jelen nyilatkozatba foglaltak elfogadása feltételét képezi a Portál használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

5.2. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Portál, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Portál terjesztésének tekintetében. Tilos a Portálon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Portálról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Portálra való hivatkozással lehet.

5.3. Felhasználó a Portál használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Portált nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

5.4. Tilos továbbá

a Portál tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;

a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;

bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Portál vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő)

6. Adatvédelemi irányelvek és adatkezelés

6.1. A Szolgáltató bármely, a Portál használata során tudomására jutott személyes adatot az Adatvédelmi törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató - a jelen nyilatkozatban meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

6.2. A Felhasználó személyiségi jogainak bizalmas kezelésére való tekintettel a Szolgáltató az adatokat csak azonosításra nem alkalmas módon adja át külső személyeknek vagy szervezeteknek, amelyhez a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben a Felhasználó hozzájárul. Ezt meghaladóan a Felhasználó beleegyezése nélkül a Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat – a 6. pontban szabályozottak kivételével – nem kapcsolja össze, és azokat harmadik személy részére nem adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

6.3. A Szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. A Szolgáltató haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt. Az adatokat a Szolgáltató felhasználja abban az esetben is, amikor értesíti a Felhasználót az érdeklődését megcélzó témákban, mint például új szolgáltatások bevezetése, megismertetése illetve aktualitásai.

6.4. A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatás fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

6.5. A Felhasználóról a Szolgáltató adatbázisában fenntartott információkat a Szolgáltató felhasználja a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Szolgáltató az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az Adatvédelmi tv. által előírt tartalmú és formájú megkérésére, a Szolgáltató köteles a szükséges személyi azonosító információkat kiadni a Felhasználókról.

6.6 A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

6.7. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Portálon el lehet végezni.

6.8. A Szolgáltató az adatfelvétel során a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja, és minden esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók számára, hogy személyes adataik felhasználását megtiltsák.

7. Felelősség

7.1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Portál használatából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Portál használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Portál használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

7.2. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Szolgáltatónak a Portál Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

7.3. Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához. Szolgáltató a jelszó elvesztéséből, illetve illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

8. Titoktartás

8.1. A Szolgáltató a tudomására jutott bizalmas információkat csak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel.

8.2. A Felhasználó és a Szolgáltató kötelezik magukat arra, hogy a – a 8. pontban rögzítetteket meghaladóan – jogviszonyuk során tudomásukra jutott valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A titoktartási kötelezettség a feleket időbeli korlátozás nélkül terheli addig az időpontig, ameddig a bizalmas információk jogszerűen nyilvánosságra nem kerül(het)nek.

8.3. Az információk nem minősülnek bizalmasnak, és így a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik rájuk, ha köztudomásúak, ha már korábban jogszerűen nyilvánosságra hozták, vagy ha a másik fél az információt jogszerűen már mástól megszerezte. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség hatálya alá az az információ sem, amelyet a Szolgáltató jogszabály alapján köteles átadni valamely hatóságnak.

9. Szellemi Alkotások

9.1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatása valamennyi elemére.

9.2. Az idesüss szóvédjegy jogi védelmet élvez, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. A Portál a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

9.3. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik tilalomba vagy egyéb korlátozásba.

10. Alkalmazandó jog

Jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó. Amennyiben a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek valamely része érvénytelen vagy a továbbiakban nem alkalmazható, a Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amely érvénytelen vagy egyébként alkalmazhatatlan, a Szolgáltató oly módon köteles módosítani, amely lehetővé teszi azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amelyet a Szolgáltató az érvénytelen vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívánt érni.

Jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek 2016. március 02. napján léptek hatályba.

 

Kedvenc cikkek

Rekordkísérlet a Miniversumban

Rekordkísérlet a Miniversumban

A május 13-14-i hétvégén harmadik születésnapját ünneplő MINIVERSUM az izgalmas családi programok mellett egy különleges ...
tovább >>
Megnyitotta kapuit a pécsi állatkert.

Megnyitotta kapuit a pécsi állatkert.

Szombaton nyitotta kapuit a pécsi állatkert, ahol számtalan újdonsággal, különlegességgel várják a látogatókat.
tovább >>
Tarzan™ Park ahol a játék fejleszt és felszabadít, kicsit és nagyot egyaránt.

Tarzan™ Park ahol a játék fejleszt és felszabadít, kicsit és nagyot egyaránt.

A Tarzan™ Park Magyarország legnagyobb játékparkja, ahol a kültéri játékokkal felszerelt parkban, a gyerekek önfeledten élhetik ki ...
tovább >>
Nem akarunk az iskoláról hallani sem!

Nem akarunk az iskoláról hallani sem!

Papp Kata írását, nagyon sokan olvastátok. Hiszen olyan gondolatokat formál szavakká, amivel szinte minden gyermekes szülő egy sor után már ...
tovább >>

© 2020 Idesüss Kft. - Az oldalon megjelenő minden tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.